You are here

Přístup k přírodě ve městech zlepšuje zdraví a zvyšuje blahobyt

Edited on

25 August 2020
Read time: 3 minutes

Jsme si opravdu plně vědomi významu zeleně ve městech? Lidé jsou uzpůsobeni tomu, aby jejich tělo a mysl fungovaly mnohem lépe v přírodním prostředí. Rostoucí počet vědeckých výzkumů také naznačuje, že pobyt v zeleni má pozitivní dopady na naše fyzické i duševní zdraví. Ale jak se však města rozšiřují a zhušťují, jsou naše zelené prostory vzácné a městská vegetace je stále ohroženější.

Dobře naplánovaná a řádně spravovaná městská zeleň může přispět ke zdravému městskému životu, k přizpůsobení se klimatickým změnám a ke zlepšení kvality městského ovzduší. Navzdory značnému potenciálu zůstává využívání zeleně ve městech okrajové, neuspořádané a velmi nerovnoměrné.

Síť programu URBACT Health&Greenspace vznikla v reakci na různá zdravotní rizika spojená s rychlou urbanizací a se zahušťováním měst. Projekt zahájený v září 2019 podporuje plánování a správu městských zelených ploch s cílem dosáhnout u evropských občanů lepšího zdraví a celkové pohody. Zsófia Hamza, koordinátorka projektu Health&Greenspace, u zahájení projektu v Budapešti zdůraznila, že "město po mnoho let tvrdě pracuje na ochraně zeleně a zlepšování zdraví. Propojení těchto dvou oblastí a dosud ojedinělého úsilí může vést ke zkvalitnění a znásobení úspěchů v obou sektorech."

Budapešťský 12. obvod, který tuto Síť měst povede, se spojí s dalšími 8 partnerskými městy - Breda (Nizozemsko), Espoo (Finsko), Limerick (Irsko), Messina (Itálie), Poznaň (Polsko), Santa Pola (Španělsko), Suceava (Rumunsko) a Tartu (Estonsko). Na prvím setkání, které se konalo ve městě Espoo ve dnech 24. – 26. září 2019, definovali účastníci dílčí témata projektu a identifikovali akce, vzdělávací aktivity a dobré praxe.

Přínosy městských zelených ploch pro zdraví a blahobyt

Analýza provedená vědci z University of East Anglia, která kombinovala výsledky několika vědeckých studií, zjistila, že častý pobyt v zeleném prostoru je spojen se snížením krevního tlaku, lepší plicní a imunitní funkcí, sníženým rizikem cévní mozkové příhody, kardiovaskulárních chorob a astmatu.

Přístup k přírodnímu prostředí může také zlepšit celkové duševní zdraví. Mezi další pozitivní dopady zeleně na duševní zdraví patří snížení úrovně stresu, zlepšení celkové nálady, snížení depresivních příznaků, lepší kognitivní funkce, zlepšení všímavosti a tvořivosti.

Podle studie zveřejněné v roce 2016 mají parky výrazný vliv na ochlazení jak oblasti samotných zelených ploch, tak okolního zastavěného prostředí. Pro obyvatele měst bude takový „efekt oázy“ stále důležitější s očekávanými vlnami veder, které v souvislosti s klimatickými změnami mohou představovat řadu zdravotních rizik.

Vegetace hraje důležitou roli také při zlepšování kvality městského ovzduší díky  odstraňování znečišťujících látek filtrací, rozkladem a asimilací.

Zelené městské oblasti také usnadňují fyzickou aktivitu a relaxaci a vytvářejí útočiště před hlukem. Kromě toho jsou parky a zelené plochy místem setkávání s ostatními lidmi, čímž dochází ke zlepšování sociální pohody.

Řada aktivit v centru pozornosti

Místní úřady mohou výrazně ovlivnit, jak lidé využívají zelené prostory, a zlepšit tím jejich potenciál pro dosažení zdravotního přínosu. Aktivity v rámci Sítě budou souviset jak s fyzickými změnami městského prostředí, tak s podporou sociálních činností, jako je účast komunity na navrhování, výsadba a údržba zeleně ve městech nebo pořádáním různých činností v parcích. Health&Greenspace se ale nezaměřuje pouze na parky, ale také na uliční zeleň a venkovní zeleň budov, jako jsou zelené střechy a zelené fasády.

Health&Greenspace bude podporovat aktivity spojené se zásahy do zeleného prostoru, které přímo zlepšují fyzické a duševní zdraví obyvatel měst. Opatření, která bude nutné řešit, mohou zahrnovat rozvoj terapeutických zahrad, zdravotních tras a oblastí pro relaxaci spojené jak s preventivní péčí, tak s pooperační léčbou.

Health&Greenspace podporuje klimaticky citlivé návrhy zelených prostor ke zvýšení chladicí kapacity urbanizovaných oblastí. Městské úřady mají řadu možností, jak přispět k ochlazovacím účinkům vegetace:

  • lepší zpřístupnění veřejných parků, aby mohly poskytovat útočiště během vln veder,
  • zpřístupnit zahrady veřejných parků pro občany žijící v sousedství,
  • zelené ochlazující trasy a oázy zakomponovat do vizuální identity města,
  • udržovat otevřené koridory budov u zelených prostranství kvůli zlepšení ventilace vzduchu.

Jedním z cílů projektu je také využívání městských zelených ploch ke zlepšení kvality ovzduší a zmírnění hluku z dopravy. V tomto ohledu mohou být zvláště účinné vegetační bariéry mezi silnicí a chodníky, specifická řešení zeleně, které zajišťují proudění vzduchu ve městě, vegetační struktury fungující jako zvukové bariéry a vytváření tichých přírodních zón v městské struktuře.

Síť Health&Greenspace se zabývá sociálním zdravím, sociální soudržností a přínosy zeleného prostoru pro fyzické a duševní zdraví. Navrhování zelených ploch, které fungují jako venkovní komunitní centra, prostory pro trávení času s rodinou v parcích či rozvoj rekreačních aktivit mohou sloužit k přilákání lidí k trávení času v prostranstvích městské zeleně a k posílení sociálních interakcí.

Partnerská města Sítě představují rozmanitost místních kontextů a potýkání se s různými výzvami. Výchozí pozice se ve všech městech liší. 12. obvod Budapešti bojuje s údržbou velkých ploch zeleně. Espoo má velmi vysoký podíl zelených ploch, ale kvůli rychlé urbanizaci se zelená síť zmenšuje. Poznaň má jedinečný systém zeleně, který je třeba udržovat a vylepšovat. V Limericku je síť zelených prostor relativně malá a roztříštěná. V Messině a Santa Pole jsou městské oblasti hustě zastavěny. Tartu se připravuje nový územní plán rozvoje městské zelené infrastruktury, který se zaměřuje na řešení ochlazování, snižování hluku a znečišťování ovzduší. Breda a Suceava usilují o rozsáhlou rehabilitaci zeleně.

Městské zelené prostory jsou stále cennější, protože umělé městské prostředí se rychle rozšiřuje. Síť Health&Greenspace bude městům v celé Evropě demonstrovat, jak lze městskou strukturu přeměnit ve zdravější prostředí a ve prospěch jejích obyvatel. Sledujte Facebook Health&Greenspace a zjistěte podrobnosti o aktivitách uskutečňovaných v partnerských městech!