You are here

O programu URBACT

Edited on

12 September 2017
Read time: 1 minute

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

V rámci programu URBACT (URBACT a URBACT II) se česká města zabývala řízením a spoluprací v městských aglomeracích. Snažila se najít řešení například k předčasnému ukončování školní docházky nebo stárnutí populace. Věnovala se rovnosti pohlaví, znovuvyužití nefunkčních a zdevastovaných vojenských areálů nebo začleňování romského obyvatelstva do společnosti.

V programu spočívá nemalý potenciál zejména v kontextu zavádění inovativních přístupů k udržitelnému rozvoji měst, např. v oblasti mobility, životního prostředí, sociálního začleňování, regenerace měst, podpory vytváření pracovních míst či zvýšení občanské participace. Specifickou výzvu představuje v České republice i úspěšná implementace urbánních integrovaných nástrojů (ITI a IPRÚ).

Program podporuje využití partnerského přístupu k rozvoji území prostřednictvím místních podpůrných skupin, jež vytvářejí místní akční plány. Tento partnerský přístup, který je v ČR v současnosti intenzivně podporován, dle zkušeností z vyspělých evropských zemí přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů.

Program URBACT III přináší (zejména) městům unikátní příležitost, jak prostřednictvím učení se a sdílení zkušeností hledat odpovědi na otázky spojené se svým rozvojem.